Kullanıcılarımıza Yönelik Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

 

Ağtaş İletişim Bilişim ve Ticaret Anonim Şirketi (“Ağtaş İletişim”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla www.agtas.com.tr internet sitemizin (“Ağtaş İletişim İnternet Sitesi”) kullanıcılarının Ağtaş İletişim İnternet Sitesi üzerinde sunduğumuz hizmetlerden yararlanabilmeleri amacıyla, Güvenli, huzurlu ve eksiksiz bir şekilde, gizliliğin sağlanmasına ve kişisel verilerinizin korunmasına büyük önem veriyoruz. Bu doğrultuda Kullanıcılarımıza İlişkin Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni (bundan sonra “Metin” olarak anılacaktır) Ağtaş İletişim İnternet Sitemizde yer alan Çerez Politikamız ile uyum içerisindedir. Bu nedenle bu Kullanıcılara yönelik Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni ile birlikte Çerez Politikamızı da incelemenizi tavsiye ederiz.

Bu Metin, Ağtaş İletişim Web Sitesi kullanıcılarının kişisel verilerinin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca işlenmesi ve kullanıcıları bu konuda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Ayrıca işbu Metin ile Ağtaş İletişim, Ağtaş İletişim İnternet Sitesi’nin işletilmesi sırasında her türlü kullanıcı (genelde “Veri Sahibi” olarak anılacaktır) tarafından Ağtaş İletişim ile paylaşılan veya Ağtaş İletişim’in kullanım süresi boyunca Ağtaş İletişim tarafından oluşturulan kişisel verilerin kullanımına ilişkin şartları belirlemeyi amaçlamaktadır. Veri Sahibi’ne ait Ağtaş İletişim İnternet Sitesi’nin kullanılması.

Bu metin ile Ağtaş İletişim Web Sitesi kullanıcıları, Ağtaş İletişim Web Sitesi kullanımlarına ilişkin kişisel verilerinin korunmasına ve gizliliklerine ilişkin kapsamlı bilgilere ulaşabilmektedir.

 

HANGİ KİŞİSEL VERİLER İŞLENİR?

Yukarıda anılan Kanun uyarınca kişisel veri sayılan ve Ağtaş İletişim tarafından işlenen kullanıcı verileri şu şekildedir: ad, soyad, TC Kimlik Numarası, telefon numarası, adres bilgileri, kredi kartı numarası, kredi kartı CVC kodu, kredi kartı son kullanma tarihi, imei numarası, sipariş bilgisi ve geçmişi, e-posta adresi, kullanıcı adı, iban bilgisi, hesap numarası bilgisi, fatura bilgisi, müşteri yorumları/yorumları, vergi kimlik numarası, site ziyaret bilgisi, şifre, şifre, IP bilgisi.

Aksi belirtilmedikçe “Kişisel Veri” terimi, bu Metin kapsamında öngörülen koşullar kapsamında yukarıda belirtilen verileri kapsayacaktır. Ancak Kanun’un 7. maddesi uyarınca geri dönülemeyecek şekilde anonim hale getirilen verilerin Kanun hükümleri uyarınca Kişisel Veri olarak kabul edilmeyeceği belirtilmelidir. Bu şekilde oluşturulan verilere ilişkin işleme faaliyetleri bu Metin hükümlerinden bağımsız olarak gerçekleştirilir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI NEDİR?

Ağtaş İletişim kişisel verileri, kullanıcıların Ağtaş İletişim İnternet Sitesi üzerindeki işlemlerinden toplanmakta ve bu Metinde belirtilen amaç ve sebeplerle işlenmekte ve aktarılmaktadır.

Ağtaş İletişim, Veri Sahibi tarafından sağlanan Kişisel Verileri aşağıda sayılan amaçlarla işleyebilir:

 • Ağtaş İletişim Sitesi kapsamında üyelik kaydının yapılması ve buna ilişkin kayıtların tutulması.
 • Ağtaş İletişim’in ticari veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası.
 • Faaliyetlerin iyileştirilmesine yönelik geri bildirimlerin alınması ve değerlendirilmesi.
 • Talep/şikayetlerin takibini ve sonuçlandırılmasını sağlamak.
 • Müşteri memnuniyetine yönelik anket ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesi.
 • Ağtaş İletişim’in ve iş ilişkisi içinde olduğu kişilerin hukuki, ticari ve teknik güvenliğinin sağlanması.
 • Kullanıcıların Ağtaş İletişim İnternet Sitesi üzerinden sunulan hizmetlerden etkin bir şekilde yararlanmasını sağlamak.
 • Sistem hatalarını tespit ederek performansı izlemek ve Ağtaş İletişim Web Sitesinin işleyişini iyileştirmek ve geliştirmek.
 • Ağtaş İletişim tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yürütülmesi.
 • Ağtaş İletişim’in sunduğu ürün ve hizmetlerden kullanıcıların faydalanması için iş birimleri gerekli çalışmaları yürütmektedir.
 • Ağtaş İletişim’in sunduğu ürün ve hizmetlerin, kullanıcıların zevkleri, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kullanıcılara tavsiye edilmesi ve tanıtılması konusunda gerekli çalışmaları yapmak.

Ağtaş İletişim tarafından işlenen kişisel verileriniz Kanun’un 5. maddesi kapsamında kanunlarda açıkça öngörülmesi ve sizinle yaptığımız sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel veri işlenmesinin gerekli olması hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için gerekli olup, Veri Sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek. Ağtaş İletişim’in meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması kaydıyla açık rızaya uygun olarak işlenebilir.

 

KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ

Kanun’un 5. maddesi uyarınca işbu Metinde belirtilen amaçlar doğrultusunda Ağtaş İletişim tarafından elektronik veya fiziki ortamda iletilen kişisel verileriniz; herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla, tamamen veya kısmen otomatik olan veya otomatik olmayan.

 

AÇIK ONAY

Veri Sahibinin açık rızası halinde Ağtaş İletişim, Veri Sahiplerinin Ağtaş İletişim İnternet Sitesi üzerindeki hareketlerini takip ederek Kişisel Verileri aşağıdaki amaçlarla işleyebilecektir:

 • İstatistik oluşturma ve profil oluşturma.
 • Kullanıcı deneyimini arttırmak.
 • Doğrudan pazarlama ve yeniden pazarlama.
 • Kullanıcıya özel promosyonların oluşturulması ve ilgili kullanıcıya gönderilmesi.
 • Elde edilen verilerin belirlenen kapsamlarda reklam ve materyal içeriğinde kullanılması.

Unutulmamalıdır ki Ağtaş İletişim, yukarıda belirtilen koşullar kapsamında Kişisel Verileri aşağıda belirtilen şekillerde ve belirtilen taraflarla paylaşabilecektir.

 

TRANSFER NASIL YAPILIR?

Ağtaş İletişim, işbu Metinde belirtilen amaç ve ilkeler doğrultusunda, Veri Sahibi kullanıcıların Kişisel Verilerini ve elde ettiği yeni verileri, hizmetlerini kullandığı üçüncü kişilere ve iş ortaklarına aktarabilecektir. Ayrıca Ağtaş İletişim, Kişisel Verileri ve bu verilerle elde edilen yeni verileri, dış kaynak hizmet sağlayıcılarına, iş ortaklarına, hosting hizmet sağlayıcılarına, araştırma şirketlerine, çağrı merkezlerine ve gerekiyorsa hukuk bürolarına aşağıdaki amaçlarla aktarabilir:

 • Operasyonel değerlendirmelerin yapılması,
 • Veri Sahibi kullanıcısının güvenliğinin sağlanması,
 • Hileli veya izinsiz kullanımı tespit etmek,
 • Müşteri anketlerinin sağlanması,
 • Ağtaş İletişim Web Sitesi hizmetlerinde oluşan hataları düzeltmek ve benzeri amaçlarla.

 

Ağtaş İletişim, Veri Sahibi kullanıcılarına ait Kişisel Verileri, yukarıda belirtilen şartlar ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak Ağtaş İletişim şirket yetkilileri, hissedarları, iş ortakları ve yetkili kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla paylaşabilecektir. Öte yandan Ağtaş İletişim kişisel verileri Kanun’un 9. maddesindeki koşullar çerçevesinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları ve açık rıza doğrultusunda yurt dışına aktarılabilecektir.

 

İLGİLİ KİŞİ OLARAK HAKLARINIZ VE KULLANIM YÖNTEMLERİ

Bireysel grupların kişisel verilerine ilişkin kullanabileceği haklar, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde yer almakta olup aşağıdaki gibidir.

 • Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu hükümler uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Yönetim Sistemlerinin müşteri memnuniyeti odaklı olduğuna inanan Ağtaş İletişim Yönetim olarak,

 • Hizmet sunumunu hatasız yapmayı hedefleyerek düşük maliyetle üstün kalite seviyesine ulaşmak,
 • İç/Dış Müşteriler, Tedarikçiler ve ilgili tüm bağlamlarla kurumsal iletişimde teknolojik olanakları kullanarak zamanında, hızlı ve etkin bir sistem oluşturmak,
 • ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin etkin bir şekilde yürütülmesi için, sistemi oluşturmak, uygulamak ve yürütmek için; Performans kriterlerini ve süreç faaliyetlerini sürekli denetleyerek gerekli iyileştirmeleri belirlemek, faaliyetlerin uygulanabilirlik koşullarını karşılayarak gerçekleşmesini sağlamak,
 • Uluslararası standartlarda sürdürülebilir hizmet sunmak ve sürekli gelişim için eğitim, kültür ve sosyal faaliyetleri arttırmak; Bu faaliyetlerin faydaları konusunda toplumun her kesiminde farkındalık yaratmak, tabana yayılmasını sağlamak, bu şekilde kurum kültürü oluşturmak,
 • Kuruluşumuzda katılımcı ve çoğulcu yönetim anlayışıyla liderliğin ve çalışanların tüm süreçlerimize katılımını teşvik etmek,
 • Tüm müşterilerimizin memnuniyetini arttırmak, memnuniyetini en üst seviyede tutmak, müşteri geri bildirimlerini etkin bir şekilde yönetmek, değer yaratmayan işlemleri ortadan kaldırarak kaynakların etkin kullanımı ile zamanında hizmet sunmak,
 • İç ve dış müşterilerinin, tedarikçilerinin, hukuki ve hukuki bağlamlarının, toplumun ve hissedarlarının beklentilerini belirlemek, bunları dengeli bir şekilde karşılamak, sürekli iyileştirmeyi, öğrenmeyi ve yeniliği desteklemek, mükemmellik yaklaşımını benimsemek ve benimsemek.
 • Yürütülen faaliyetlerin etkin, doğru, hızlı ve güvenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,
 • Tüm müşteri şartlarına ve yasal yükümlülüklere uymayı,
 • Şirketimize, müşterilerimize, tedarikçilerimize ve iş ortaklarımıza ait her türlü bilgi varlığının gizliliği, erişilebilirliği ve bütünlüğü üzerindeki risklerin bilincinde olmak ve bu riskleri yönetmek,
 • Eğitim ve danışmanlıkta süreklilik ile bilgi güvenliği konusunda yüksek farkındalık ve şirket genelinde bilgi güvenliği kavramına tam katılım oluşturmak,
 • Bilgi güvenliğini sistematik bir şekilde ele alarak sürekli iyileşen, gelişen ve yeni risklerin ortaya çıkmasına izin vermeyen bir yapı haline getirmek,